TERRAS

Wolkom

OP ÚS TERRAS


Jaaaa, it is der wer tiid foar: terraswaar! Bakkerij Braaksma beskikt fanôf juny 2020 oer in terras.


Omdat de iepeningsoanbieding san grút sukses wie ha wy besletten om dizze standaard as "Combi Deal" oan te bieden. Dizze "deal" bestiet út: Kofje of tee mei in plak Boerencake of in Oranjekoekstikje fanôf €2,79!Sjoche wy jo sa?!


Iepeningstiiden:

Moandei: 09.00 - 18.00 oere
Tiisdei o/m Freed: 08.30 - 18.00 oere
Sneon: 08.00 - 17.00 oere
Snein: SLÚTEN
Foar mear informaasje oer iepeningstiiden en oanpaste tiiden sjoche jo onder it kopke "thús" fan dizze webside en op de pagina mei fraachen en antwurden.


Jo smaak hat ús oandacht!  • Ús terras is reekfrij. / Ons terras is rookvrij.
  • Selsbetsjinning: Bestellingen trochjaan oan de kassa en der ophelje. / Zelfbediening: Bestelling doorgeven aan de kassa en daar ophalen.
  • Wy skinke gjin alcoholische dranken. / Wij schenken geen alcoholische dranken.
  • De terrasyndieling is fia de rjochlinen fan it RIVM en de bakkersbond. / De terrasindeling is volgens de richtlijnen van het RIVM en de bakkersbond.
  • Hâld oardel meter (1,5m) ôfstân fan elkoar. / Houdt anderhalve meter (1,5m) van elkaar.
  • Komme jo net út ien húshâlding? Dan meije jim net oan de deselde tafel sitte. / Komt u niet uit één huishouding? Dan mag u niet aan dezelfde tafel zitten.
  • Hûnen oan de riem hâlde en net meinimme de winkel yn. / Honden aan de riem houden en niet meenemen de winkel in.
  • Ûntsmet jo hannen by binnenkomst by de desinfeksjepeal. / Ontsmet uw handen bij binnenkomst bij de desinfectiepaal.
  • Wy fersykje jo freonlik om sels gjin ieten en drinken mei te nimmen en op ús terras te nuttigjen. / Wij verzoeken u vriendelijk om zelf geen eten en drinken mee te nemen en op ons terras te nuttigen.
  • Smyt ôffal yn de derfoar bestimde ôffalbak(ken). / Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbak(ken).