SAAKLIK


Hawwe jo ynkoarten in feestje, in wurknimmer dy wol in presintsje fertjinnet as sin om lekker te iten mei de lunch? Dan binne jo by ús oan it goeie adres. Wy biede ek foar saaklike klanten in tal fan mooglikhiiden. Hjirûnder fine jo in trijetal fan dizze mooglikheden omskreaun.

Wurd no

SAAKLIK KLANT

LUNCH


Minimaal 10 persoanen

Jo kinne by ús al in bedriuwslunch bestelle fanôf 10 persoanen. Is jo groep lytser dan 10? Dan graach efkes mei ús maile as skilje oer de mooglikhiiden. Beide kearen graach oanjaan dat jo oerlis wolle mei Aaldert as Hiltje Bruinsma.


Minimaal 2 dagen fan te foaren

Yn ferbân mei it ynkeapjen fan ûnder oare beleg en drinken, freechje wy jo om de bestelling foar in bedriuwslunch minimaal 2 dagen fan te foaren, fia e-mail, troch te jaan.


BÔLEKOER


Fiert immen syn/har jierdei, is der immen siik as wolle jo in wurknimmer ekstra yn it sintsje sette?Kies dan foar ús "broodmand". In leuk pakket fol ferskate bôleprodukten. En wer ris wat oars dan in boskje blommen. Fansels kinne jo ek in kar meitsje út ien fan de oare pakketten dy wy oanbiede.REZEPSJE


Bestiet jo bedriuw sa folle jier? Giet der in wurknimmer mei pensioen? Of gewoan samar?

Tink dan ris oan petit fuors fan oranjekoeke! San 'hapke' Fryske history stiet net alinne leuk by de kofje mar is ek noch ris hartstikke lekker!