Ûntdek

DE TRYNWÂLDEN

Hâlde jo ek sa fan fietse en kuijeren? Dan mei in blokje troch de Trynwâlden fansels net ûntbrekke! 


De Trynwâlden is neffens it ferhaal ôflaat fan Tryntsje wâlden. In ferneaming nei Tryntsje-muoi. Sy soe, sa giet de sage, sân soannen hân hawwe dy op har beurt de sân doarpen stifte ha. De doarpen binnen te werkinnen oan harren nammen dy ferwiize nei de nammen en leeftiiden fan Tryntsje-muoi har soannen. Sa krige de âldste Âldtsjerk. Oene, Reade, Wynse, Giker, Rypke en Tite de oaren.

Om sa wol de Trynwâlde en Tryntsje-muoi in ekstra blikens fan wardearing te jaan hawwe in oantal fan ús produkten in namme krigen dy hjirnei ferwiize. Wolkom

OP ÚS PLEIN

Wolkom op it pleintsje fan Oentsjerk. Jo kinne hjir hearlik geniete fan in bakje kofje op ús terras of in lekker broadsje helje. Fansels binne wy as bakkerij net de ieniche dy hjir festige binne. Waai derom ek ris by ús bourren oan.

AMBACHTELIJKE BAKKERIJ BRAAKSMA

Van Haersmasingel 2
9062 GB OENTSJERK

VISSPECIAALZAAK

Van Haersmasingel 4
9062 GB OENTSJERK

SUPERMARKT WIERSMA

Van Haersmasingel 6

9062 GB OENTSJERK

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Dizze webside makket gebrûk fan saneamde "cookies". Troch te klikken op "Akseptearje" geane jo akkoord mei it gebrûk fan cookies.

Akseptearje