DE STREEK

Ûntdek

ÚS FRYSKE (STREEK)PRODUKTEN

Ûntdek

DE TRYNWÂLDEN

Hâlde jo ek sa fan fietse en kuijeren? Dan mei in blokje troch de Trynwâlden fansels net ûntbrekke! 


De Trynwâlden is neffens it ferhaal ôflaat fan Tryntsje wâlden. In ferneaming nei Tryntsje-muoi. Sy soe, sa giet de sage, sân soannen hân hawwe dy op har beurt de sân doarpen stifte ha. De doarpen binnen te werkinnen oan harren nammen dy ferwiize nei de nammen en leeftiiden fan Tryntsje-muoi har soannen. Sa krige de âldste Âldtsjerk. Oene, Reade, Wynse, Giker, Rypke en Tite de oaren.

Om sa wol de Trynwâlde en Tryntsje-muoi in ekstra blikens fan wardearing te jaan hawwe in oantal fan ús produkten in namme krigen dy hjirnei ferwiize. 


Mochten jo nei de kuijer as túskentroch sin ha yn kofje, iis as oar lekkers? Kom dan efkes by ús del!