Tsjek út

NIJS

Fol spanning sieten de bakkers, ôfrûne woansdei (10 nov.) foar de livestream. Soene wy yn 'e prizen falle? De hoop wie der yn elk gefal wol . Underling hâlden se elkoar mei de berjochtetsjinst WhatsApp op 'e hichte.


En ja hear, de stol waard útroppen ta twadde bêste fan Nederlân! De stimming siet der sa goed yn. De stol hie earder namlik ek al in gouden bekroaning helle.


Oare prizen foar de bakkerij wiene foar de Chiabatta,  ljochte meegranenbôle en de Vruchtenbôle-tulband. Dizze produkten hellen in tredde priis.


Yn de run foar de kampioensbokaal kamen wy as sânde yn de list. Net gek, aldus de bakkers. "Takom jier wurde wy earste!"


De tariedings nei de bakkersfakwedstriden wiene aardich en drok tagelyk. De bakkers hawwe ek in soad fan mekoar leard. Al har muoite hat de muoite wurdich west.

STOL FAN BRAAKSMA WINT 2E PRIIS

MEIDWAAN MEI DE
BAKKERSFAKWEDSTRIDEN

Dizze wike is it dan safier: tiisdei (9-11) de produkten ynleverje foar de wedstriden. Bakkers Sandra, Tim, Dennes en Aaldert binne der klear foar! Sjoche jim woansdei (10-11) ek mei fia de livestream om de úslagen foar Team Braaksma te folchjen? De útslachen wurde fanôf 17.00 oere bekint makke.

Troch op de tekst "BakkersVakWedstrijden" te klikken komst fuortendaliks út op de webside fan de bakkersfakwedstriden en de livestream.


Atsto op "DOWNLOAD wedstrijdboekje" klikst dan komst út by in PDF weryn alle kategoryen omskreaun wurde. 

Hjirûnder fynst in opsomming fan de katergoryen wêr't ús bakkers en produkten yn meidoche.

Product 21 : Vruchtenbroodtulband

Product 22 : Weihnachtstol

Product 23 : Desem Stokbrood

Product 24 : Ciabatta

Product 31 : Vloer /plaatkadetten

Product 32 : Vruchtenbollen

Product 33 : Busbrood donker Volkoren meergranen

Product 34 : Busbrood licht meergranen

Product 35 : Roggebrood

Product 36 : Suikerbrood

Product 37 : Suikerpofkes

Product 3 : Oliebollen gevuld

Product 4 : Donuts

Product 5 : Speculaas met amandelen

Product 6 : Gevuld Speculaas

Product 7 : Vormbonbons

Product 9 : Creme Mokkataart

Product 10 : Thema taartjes Kerst

Product 15 : Tulband cake

Product 16 : Chocolade cake

Product 19 : Oudewijvenkoek

Product 20 : Ontbijtkoek met Zuidvruchten

Op 23 oktober 2021 hat ús bakkerij mar leafst âlve kear goud behelle op ús produkten. Wy binne fansels tige grútsk op dizze útslach én op al ús meiwurkers!


San útslach is fansels reden foar in feestje. Hâld derom ús webside, sozjale media en de hús oan hús fan Ljouwert en Dokkum goed yn'e gaten, der komme straks ek de neediche oanbiedingen en akzjes foarby. 

GOUD FOAR BAKKERIJ BRAAKSMA


Nijskjirrich wurden nei de bekroande produkten?
Hjirûnder fine jo alfêst in greep út dizze selekzje. At jo op de ôfbieldingen klikke komme jo ek by de oare produkten út. DUORSÛMENS


Bakkerij Braaksma giet neist goud ek foar grien. Nijskjirrich nei hoe at dit sit? Klik dan hjir!

BOUFAK OANPAST IEPENE


Yn de 
boufak binne wy oanpast iepene. De boufak rint dit jier fan 26 july 2021 oantemei 15 augustus 2021.

De oanpaste dagen en tiiden, fan ús winkel en bakkerij, binne as fjolgt: woansdei oantemei sneon fan 08.00 oan't 15.00 oere.


De tillefoan nimme wy, op dagen/mominten dat wy ticht binne net oan en bestellingen wurde pas ferwurke at wy wer iepen binne. 


Lid  Bakery Sweets Center


Ambachtelijke Bakkerij Braaksma is fanôf hjoed (aspirant)lid fan it Bakery Sweets Center


Stikje út it artikel:
"Terwijl Aaldert de bakkerij runt, houdt Hiltje zich bezig met de administratie, personeel, de webshop die afgelopen oktober is gelanceerd en alle andere zaken. Zoals het contact met de scholen als het gaat om stagiaires. Dat is ook hoe ze bij Bakery Sweets Center terechtkwam. “Ik volgde dit collectief al een tijdje, maar toen stagiaires er ook mee kwamen, dacht ik: nu moeten we er zeker meer van weten.”

Mear lêze oer dizze gearwurking? Klik dan op ûndersteande link:

https://bakerysweetscenter.nl/bakkerij-braaksma-ook-in-het-mkb-zijn-er-grote-verschillen/

GOUDEN BEKRONING


Op 5 novimber 2020 hat ús bakkerij it "bekroond met goud" behelle op de folgjende produkten: Sûkerbôle, Pipernúten, Spekulaas en Hjerstkoeke.

Op 25 novimber 2020 hat ús bakkerij it "bekroond met goud" behelle. Dit kear foar de: Oaljebollen, Brea en Oranjekoeke.

Yn totaal sân kear goud! Ha jo dizze produkten al preaun?

Mear lêze oer wat dit karmark ynhâld? Sjoch dan op bygeande webside: www.bekroondmetgoud.nl