KONTAKT

Diel

DYN MIENING

Ik ha in fraach
Ik ha in opmerking
Ik ha in klacht
Ik wol in ôfspraak meitsje
Oars
 
 
 
 
 
 

It kontaktformulier is net bedoeld om bestellingen troch te jaan. In bestelling digitaal trochjaan kin fia ús webshop.

Ôfspraak meitsjse?


Graach! Wy produsearje fiif dagen yn de wike en om genoch tiid foar jo te nimmen wurkje wy derom op ôfspraak. Komme jo dochs leaver sa del? Dan bestiet der in kans dat wy gjin tiid foar jo ha.Bakkerij Rustiek
Frans van Mierisstraat 49
8932 KS Huizum/Leeuwarden

Skilje mei ús0582563001

0582150426

Iepeningstiiden:


Moandei: SLÚTEN

Tiisdei o/m Freed: 08.00 - 17.00 oere

Sneon: 08.00 - 15.00 oere

Snein: SLÚTENOp Nij-jiersdei, Goed Freed, Peaske, Keningsdei, Befrijingsdei (ien kear yn de fiif jier (CAO)), Himelfeartsdei, Pinkster en Kryst binne wy slúten.
Yn de boufak binne wy oanpast iepene (Woansdei o/m Sneon 08.00 - 13.00 oere).
De tillefoan nimme wy, op dagen/mominten dat wy ticht binne, net oan en bestellingen wurde pas ferwurke at wy wer iepen binne.