KONTAKT

Diel

DYN MIENING

Ik ha in fraach
Ik ha in opmerking
Ik ha in klacht
Ik wol in ôfspraak meitsje
Oars
 
 
 
 
 
 

It kontaktformulier is net bedoeld om bestellingen troch te jaan. In bestelling digitaal trochjaan kin fia ús webshop.

Ôfspraak meitsjse?


Graach! Wy produsearje seis dagen yn de wike en om genoch tiid foar jo te nimmen wurkje wy derom op ôfspraak. Komme jo dochs leaver sa del? Dan bestiet der in kans dat wy gjin tiid foar jo ha.


Let op: Yn tiiden fan koroana is in ôfspraak meitsje ferplicht. 

Iepeningstiiden:


Moandei: 09.00 - 18.00 oere.

Tiisdei o/m Freed: 08.30 - 18.00 oere.

Sneon: 08.00 - 17.00 oere.

Snein: SLÚTEN.
Op Nij-jiersdei, Sneon 2 jannewaris 2021, Goed Freed, Peaske, Keningsdei, Befrijingsdei (ien kear yn de fiif jier (CAO)), Himelfeartsdei, Pinkster en Kryst binne wy slúten. Yn de boufak binne wy oanpast iepene (Woansdei o/m Sneon 08.00 - 15.00 oere). De tillefoan nimme wy, op dagen/mominten dat wy ticht binne, net oan en bestellingen wurde pas ferwurke at wy wer iepen binne. Jo smaak hat ús oandacht!


Skilje mei ús0582563001