IIS

IIskowaar

IT GIET OANHa jo it ek sa waarm? Kom dan no snel nei Bakkerij Braaksma foar in iisko! 
By ús kinne jo ek te plak foar hearlik en ambachtlik skepiis. Wy biede 15 ferskate smaken oan.

In boltsje kostet by ús €1,50. It bakje of hoarntsje krije jo fan ús.

Mear in leafhawwer fan in coupe/sorbet? Ek foar jo ha wy wat lekkers op 'e kaart set.Ús IIs

SMAKEN & SOARTENSa as hjir boppe al sein: wy ha 15 smaken iis. Dizze 15 smaken binne te ferdielen yn trije soarten. Reamme-iis, Sorbetiis en Yoghurt-iis. Reamme- en Yoghurt-iis binne beide op súvelbasis. It Sorbetiis is op wetterbasis en dermei ek geskikt foar minsken mei in (allergyske)reaksje op súvel en laktose.