FRAACH & ANTWURD

Ûnderfyn

FRAACHEN & ANTWURDEN

Wat binne jim iepeningstiiden?

Wat zijn jullie openingstijden?


Wy binne yn Oentsjerk en Húzum iepen fan tiisdei oantemei sneon.

Moandei: SLÚTEN.

Tiisdei o/m Freed: 08.00 - 17.00 oere.

Sneon: 08.00 - 15.00 oere.

Snein: SLÚTEN.

Op Nij-jiersdei, Goed Freed, Peaske, Keningsdei, Befrijingsdei (ien kear yn de fiif jier (CAO)), Himelfeartsdei, Pinkster en Kryst binne wy slúten. Yn de boufak binne wy oanpast iepene (Woansdei o/m Sneon 08.00 - 13.00 oere). De tillefoan nimme wy, op dagen/mominten dat wy ticht binne net oan en bestellingen wurde pas ferwurke at wy wer iepen binne. 

Wij zijn in Oentsjerk en Huizum open van dinsdag tot en met zaterdag.

Maandag: GESLOTEN.

Dinsdag t/m Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 08.00 - 15.00 uur.

Zondag: GESLOTEN.

Op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar (CAO)), Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst zijn wij gesloten. In de bouwvak zijn wij aangepast geopend (Woensdag t/m Zaterdag 08.00 - 13.00 uur). De telefoon wordt niet aangenomen op dagen/momenten dat wij gesloten zijn en bestellingen worden pas verwerkt als wij weer open zijn.


Ik wol graach in bestelling pleatse foar hjoed en hjoed ophelje/besoarchje litte. Kin dit? 
Ik wil graag een bestelling plaatsen voor vandaag en vandaag ophalen/laten bezorgen. Kan dit?


Wy hawwe it leafst dat jo yn it foar bestelle. Wy jouwe derby de foarkar oan minstens in dei. Dit is sa dat wy garandearje kinne dat wat jo bestelle oanwêzich en op foarried is. Jo kinne in bestelling pleatse fia ús websjop as ús mailadres.


Wij hebben het liefst dat u van te voren bestelt. Wij geven daarbij de voorkeur aan minstens een dag. Dit is zodat wij kunnen garanderen dat wat u bestelt aanwezig en op voorraad is. U kunt een bestelling plaatsen via onze webshop of ons mailadres.

 


Ik bin in bedriuw en ha ynteresse yn jim produkten. Ik soe wol graach mear witte wolle as saaklik klant wurde wolle.

Ik ben een bedrijf en heb interesse in jullie producten. Ik zou wel graag meer willen weten of zakelijk klant willen worden.


Wat leuk! De koartste klap is om efkes nei ús te skiljen as nei ús te e-mailen. At jo hjirby oanjouwe dat jo interesse ha as saaklik klant wurde wolle komt it boadskip drekst op it goede plak. Wy doche ús best om sa gau mooglik in antwurd te jaan.


Wat leuk! De kortste klap is om eventjes naar ons te bellen of te e-mailen. Als u hierbij aangeeft dat u interesse heeft of zakelijk klant wilt worden dan komt de boodschap meteen op de juiste plek. Wij doen ons best om zo snel mogelijk antwoord te geven.


 Ferstjoere jim ek? Sa ja, hoe wurket soks?

 Versturen jullie ook? Zo ja, hoe werkt dit dan?


Ja, wy ferstjoere wol, mar net al ús produkten binne hjir foar geskikt. Wy sille jo fan te foaren goed advisearje oer de mooglikhiiden. De kosten fan it fersjoeren binne foar de konsiment. Wy berekkenje dit oan jo troch. Dizze kosten binne ôfhinklik fan gewicht en wer at wy it pakketsje hinne sjoere moatte. De faktuur stjoere wy yn it pakket mei as nei in troch jo opjoen faktuuradres.


Ja, wij versturen wel, maar niet al onze producten zijn hiervoor geschikt. Wij zullen u van te voren goed adviseren over de mogelijkheden. De kosten van het versturen zijn voor de consument. Wij berekenen dit aan u door. Deze kosten zijn afhankelijk van gewicht en waar wij het pakketje heen moeten sturen. De factuur sturen wij in het pakketje mee of naar een door u opgegeven factuuradres.

FRL:
Op dizze pagina fan ús webside kinne jo rêstich troch de fraachen en antwurden skrolle wer 't wy deistich mei te dwaan ha. Stiet jo fraach as antwurd der net by? Folje dan it kontaktformulier yn op de "Kontakt"-pagina. Wy doche dan ús best om sa gau mooglik in antwurd te jaan.

NL:
Op deze pagina van onze website kunt u rustig door de vragen en antwoorden scrollen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Vul dan het contactformulier in op de "Kontakt"-pagina. Wij doen dan ons uiterste best om zo snel mogelijk een antwoord te geven.


 Hoe kin ik by jim betelje?

 Hoe kan ik bij jullie betalen?


By ús yn de winkel kinne jo kontant en mei PIN betelje. Wy biede foar de PIN ek kontaktleas oan. Troch it koroanafirus jouwe wy wol mear de foarkar oan de PIN. Bestellingen dy besoarche wurde en by ferstjoerde pakketsjes biede wy beteljen fia faktuur oan. De termyn foar it beteljen is fia faktuur altyd 14 dagen. Dernei ferstjoere wy in werinnering. Foar saaklike klanten kinne oare ôfspraken jilde. Wannear at de websjop ôf is kinne jo der ek bestelle en fia IDeal as Sofort Banking betelje.

Bij ons in de winkel kunt u contant en met PIN betalen. Wij bieden voor de PIN ook contactloos aan. Door het coronavirus geven wij wel meer de voorkeur aan de PIN. Bestellingen die bezorgd worden en bij verstuurde pakketjes bieden wij betalen via factuur aan. De termijn voor het betalen is via factuur altijd 14 dagen. Daarna versturen wij een herinnering. Voor zakelijke klanten kunnen anderen afspraken gelden. Wanneer de webshop af is kunt u daar ook bestellen en via IDeal of Sofort Banking betalen.


 Ik ha in allergy/spesjaal dieet. Wat foar produkten riede jim my oan as ôf?

 Ik heb in allergie/speciaal dieet. Wat voor producten raden jullie mij aan of af?


It beste is om, at jo yn de gelegenhiid binne, nei de winkel te kommen of nei ús te e-mailen/nei ús te skiljen. Wy kinne dan doelfêster mei jo meitinke en rekkening hâlde mei jo winsken.


Het beste is om, als u in de gelegenheid bent, naar de winkel te komen of naar ons te e-mailen/naar ons te bellen. Wij kunnen dan gerichter met u meedenken en rekening houden met uw wensen.


 Hawwe jimme ek spesjale produkten foar jierdeis, houliken, jubilea, ensafourthinne?

 Hebben jullie ook speciale producten voor verjaardagen, huwelijken, jubilea, enzovoort?


Jawis! Wy ha tal fan opsjes. Sa kinne jo foar "gesorteerd gebak" kieze, oranjekoeke yn tal fan maten en foarmen, tekst en/as ôfbielding op slagreamegebak meitsje litte, de bruidstaart ûntwerpe litte as petit four gebak bestelle foar in rezepsje/babyshower. Ek foar de kofjetafel foar in begraffenis binne jo by ús oan it goede adres. Wolle jo mear informaasje oer boppesteande, in offerte oanfreechje as in bestelling trochjaan? Sjoch dan op de Kontaktpagina hoe jo ús beryke kinne. Foar offertes jild: dizze ferstjoere wy alinne per post as per mail. Net fia in tillefoantsje. Alle offertes binne ûnder foarbehâld en binne kosteleas oan te freechjen. Foar inspiraasje oer dizze produkten sjoch dan op ús sosjale media of op ús websjop.


Jazeker! Wij hebben tal van opties. Zo kunt u voor "gesorteerd gebak" kiezen, oranjekoek in tal van maten en vormen, tekst en/of afbeelding op slagroomgebak laten maken, de bruidstaart laten ontwerpen of petit four gebak bestellen voor een receptie/babyshower. Ook voor de koffietafel voor een begrafenis bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u meer informatie over bovenstaande, een offerte opvragen of een bestelling doorgeven? Kijk dan op de Kontaktpagina hoe u ons bereiken kunt. Voor offertes geldt: Deze versturen wij alleen per post of per mail. Niet via een telefoontje. Alle offertes zijn onder voorbehoud en zijn kosteloos aan te vragen. Voor inspiratie over deze producten kijkt u dan op onze sociale media of op onze webshop.

 Ik kin jim tillefoanysk en/as per e-mail net beryke. Hoe fyn ik út wat der oan de hân is?
 Ik kan jullie telefonisch en/of per e-mail niet bereiken. Hoe vind ik uit wat er aan de hand is?


It kin wêze dat der in steuring is fan it internet. Hjoed en de dei giet tillefoanferkear ek fia it internet. At der dan in steuring is binne wy min berykber. It beste is dan om nei de winkel te kommen mei jo fraach/opmerking/klacht. Wy helpe jo der graach fjierder. Fia ús sjosjale media kinne jo updates krije oer de steuring. Wy pleatse dan fia in persoanlike data-ferbyning koarte updates.


Het kan zijn dat er een internetstoring is. Vandaag de dag gaat telefoonverkeer ook via het internet. Als er dan een storing is zijn wij erg slecht bereikbaar. Het beste is dan om naar de winkel te komen met uw vraag/opmerking/klacht. Wij helpen u daar graag verder. Via onze sociale media kunt u updates krijgen over de storing. Wij plaatsen dan via een persoonlijke data-verbinding korte updates.


 Der is is steuring wylst ik yn de winkel bin en betelje wol. PIN docht it net en ik haw gjin kontant jild by my. Wat binne de mooglikhiiden?

 Er is storing terwijl ik in de winkel ben en wil betalen. PIN doet het niet en ik heb geen contant geld bij mij. Wat zijn de mogelijkheden?


Dit is hiel ferfelend. Wy doche fansels ús best om dit op te lossen. Op de eftergrûn soarchje wy der mei ús leveransiers foar dat alles it wer gau docht. Der binne in oantal dingen dy jo sels dwaan kinne. 1. By de Albert Heijn yn Gytsjerk sit in Geldmaat, der kinne jo kontant jild pinne. Ek kinne jo jild bypinne by Supermarkt Wiersma. Wy hâlde dan jo bestelling efkes wat langer fêst wylst jo om sinten fuort geane. 2. Jo kin ek jo e-mailadres by ús efter litte. Wy stjoere dan nei dit e-mailadres de faktuur op. Jo kinne dan thús fia internetbankieren it jild oermeitsje. 3. Ha jo in internetbankieren-app? Dan kinne jo ek ter plekke it bedrag nei ús oermeitsje op NL59RABO0336328257 ûnder fermelding fan it oardernûmmer. Freechje dan wol om de kassabon hjir stiet it oardernûmmer op. 


Dit is erg vervelend. Wij doen vanzelfsprekend ons uiterste best om dit op te lossen. Op de achtergrond zorgen wij er met onze leveranciers voor dat alles het snel weer doet. Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen. 1. Bij de Albert Heijn in Giekerk zit een Geldmaat, hier kunt u contant geld pinnen. Ook kunt u geld bijpinnen bij Supermarkt Wiersma. Wij houden uw bestelling eventjes wat langer vast terwijl u om geld weggaat. 2. U kunt ook uw e-mailadres bij ons achterlaten. Wij sturen dan naar dit e-mailadres de factuur op. U kunt dan thuis via internetbankieren het geld aan ons overmaken. 3. Hebt u een internetbankieren-app? Dan kunt u ook ter plekke het bedrag aan ons overmaken op NL59RABO0336328257 onder vermelding van het ordernummer. Vraag dan wel om de kassabon hier staat het ordernummer op.


 Ik ha in klacht. Der is wat misgien. Wat no?

 Ik heb een klacht. Er is iets misgegaan. Wat nu?


Wy wardearje dat jo de mouite nimme om jo klacht by ús te melden. Wy fyne it fansels nea leuk om te hearren dat der iets net goed gien is. Derom sille wy altiid ús úterste best dwaan om dit sa rap mooglik foar jo op te lossen. Wy sjoche jo graach yn ús winkel en fyne persoanlik kontakt hiel belangryk. It beste is om mei it produkt en de oankeapbon as it pakketsje mei faktuur mei te nimmen nei de winkel. Wy sille dan mei jo it klachteformulier ynfolje en in pasjende oplossing oanbiede. Dit kin wêze: jild werom, in tegoedbon as ferfanging fan it produkt. 


Wij waarderen het dat u de moeite neemt om uw klacht bij ons te melden. Wij vinden het nooit leuk om te horen dat er iets niet goed is gegaan. Daarom zullen wij altijd ons uiterste best doen om dit zo snel mogelijk voor u op te lossen. Wij zien u graag in onze winkel en vinden persoonlijk contact erg belangrijk. Het beste is om met het product en de aankoopbon of het pakketje met factuur mee te nemen naar de winkel. Wij zullen dan met u het klachtenformulier invullen en een passende oplossing aanbieden. Dit kan zijn: uw geld terug, een tegoedbon of vervanging van het product.