Ûntdek

ÚS BAKKERIJ


Bakkerij Rustiek is op 1 augustus 2022 iepene troch boargemasters Jeroen Gebben en Sybrand Buma. Bakkerij Rustiek sit yn Oentsjerk en yn Huizum. De bakkerij hat in goede namme foar himsels opboud. Ûnder oare troch mei te dwaan oan fakwedstriiden en mei it beheljen fan it "Bekroond met Goud"- karmark op harren produkten.


Iepen fan tiisdei oantemei sneon:


Moandei: SLÚTEN
Tiisdei o/m Freed: 08.00 - 17.00 oere
Sneon: 08.00 - 15.00 oere
Snein: SLÚTEN


Let op: Rûnom de feestdagen en yn de fakânsje jilde der oare tiiden.

Fergees parkearre


Der binne tjinoer beide bakkerijwinkels, en oan wjerskanten fan de dyk, fergeze parkearplakken.

Lokaasjes:


De bakkerijwinkels binne fanôf Ljouwert en Dokkum maklik te beryken. Ek mei it Iepenbier Ferfier en op 'e fyts is ús bakkerij maklik te fynen. Tip: Wy binne in "Doortrappen Stimpelpost" yn Oentsjerk. Helje no by ús in bakje kofje!

Mear

TSJINSTEN